Zapraszamy do udziału w projekcie: „Dom Integracji MANSJONARIA w Czemiernikach”, którego celem jest poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 130 osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem z terenu Gminy Czemierniki poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie jednej świetlicy środowiskowej w Czemiernikach oraz usług wsparcia rodziny do 2022 roku, dzięki utworzeniu 1 świetlicy środowiskowej w Czemiernikach (teren wiejski) nastąpi wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 90 dzieci wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz usług wsparcia rodziny dla 40 os. wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Czemierniki

 

 

Kandydaci składają następujące dokumenty rekrutacyjne:

a)     wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy do Projektu (Wzór Zał. nr 1.1a lub 1.1b do Regulaminu) wraz z oświadczeniami:

-oświadczenie o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym ze wskazaniem formy wykluczenia (Wzór Zał. nr 1.2),

- oświadczenie o spełnianiu kryteriów preferencyjnych (Wzór Zał. nr 1.3),

b)    podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Wzór zał. nr 2)

c)     zaświadczenie z GOPS o korzystaniu w rodzinie z pomocy społecznej – jeśli dotyczy

d)    deklarację uczestnictwa w projekcie (Wzór Zał. nr 3)

e)     Inne  – jeśli dotyczy

 

 

Regulamin i wymagane dokumenty rekrutacyjne dostępny jest na stronie internetowej: http://czemierniki.parafia.info.pl oraz Biurze Projektu i siedzibie świetlicy.

  Dom Integracji MANSJONARIA

w Czemiernikach

 

Nazwa i opis wsparcia

czas trwania

1

Zajęcia świetlicowe

dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do ukończenia 17 r.ż., tj. 7-17 lat Godziny otwarcia świetlicy: przez cały rok z wyjątkiem 1 m-ca letniego, dni ustawowo wolnych od pracy, Sylwestra, Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wigilii Bożego Narodzenia, pn.-pt. W godz. 14.00-18.00.

Ramowy program w ciągu roku szkolnego:

14.00-14.15: szatnia, przywitanie, integracja

14.15-16.00: odrabianie lekcji przy wsparciu wychowawców i  wolontariuszy–

16.00-16.30: podwieczorek (catering)

16.30-17.30: zajęcia tematyczne (kompetencje kluczowe) w mniejszych grupach (4-10 osób:

2x/tyg., 1 gr: zajęcia rozwijające kompetencje społeczne: zabawy, konkursy, gry sportowe – empatia, negocjacje, tolerancja, wyrażanie i rozumienie różnych punktów widzenia, radzenia sobieze stresem);

2x/tyg., 1 gr: zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe, matematyczne i naukowo-techniczne: Laboratorium Młodego Odkrywcy;

2x/tyg.,1gr: zajęcia rozwijające kompetencje kulturalne: zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne, a także wyjścia edukacyjne (poznanie lokalnych tradycji, ciekawe miejsca i ludzie),

2x tyg.,1gr: zajęcia nauki j. obcego – prowadzą Instruktorzy, opieka: wychowawcy

17.30 – porządkowanie pomieszczeń (sprzątanie „po sobie”)

17.50-18.00 – zakończenie dnia i jego podsumowanie z uczestnikami projektu (samorządność)

Uczestnicy mogą spędzać czas w świetlicy w pełnym wymiarze lub brać udział w wybranych zajęciach/aktywnościach.

W trakcie roku: włączanie się do wydarzeń ważnych dla lokalnej społeczności: np. andrzejki, Mikołajki, Orszak Trzech Króli, bal karnawałowy, Dzień: Matki, Ojca, Babci i Dziadka, inne z udziałem otoczenia (rodziny).

W 1 m-cu wakacyjnym oraz 2 tyg. ferii zimowych zmiana godzin otwarcia i form zajęć przy zachowaniu 4-godz. czasu otwarcia, w formie półkolonii,

1gr. 20-30 os.: zajęcia rekreacyjne, warsztaty plastyczne, ruchowe, biwaki i wycieczki krajoznawcze (lokalne) i wyjazdy 1-dniowe (zasoby kult. [muzea, zabytki, teatr, kino] i przyrodnicze na terenie województwa lubelskiego.), 2 śniadanie

Od 02.2019

do 12.2022 r.

2

Poradnictwo rodzinne

Pomoc rodzinie w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego), a także pomocy prawnej w tym w formie spotkań dla rodzin.

Pomoc psychologa: 1x/m-c, 2 godz.: pomoc rodzinie w problemach dotyczących wychowania i wzajemnych relacji. Pomoc będzie miała charakter edukacyjno-terapeutyczny. Pomoc indywidualna (poradnictwo) i w małych grupach (do 8 os.). Pomoc psychologiczna i edukacja w problemach wychowawczych, w tym konsultacje i pomoc psychologiczna dla rodziców dzieci z chorobą lub niepełnosprawnością w tym w szczególności ADHD, rodziców dzieci z Zespołem Aspergera oraz rodziców dzieci przeżywających problemy w szkole, przedszkolu, kontaktach z rówieśnikami lub wykazujących niepokojące zachowania; konsultacje wychowawcze dla rodziców dzieci zdolnych; terapia i pomoc psychologiczna w problemach osobistych, w związkach, rodzinnych; mediacje rodzinne dla rodziców w konflikcie; interwencja kryzysowa w sytuacji straty, przemocy i innych trudnych wydarzeń. Konsultacje w godzinach otwarcia świetlicy, w celu zapewnienia opieki nad osobą zależną (dzieckiem).

Pomoc prawna: 2 x/m-c: 2 godz.: pomoc w zakresie wypełniania dokumentów urzędowych (np. uzyskanie świadczeń, rozliczenia podatkowe), w tym poprzez Internet; pomoc w zakresie umów cyw-pr. (np. analiza umów z bankiem, umów na usługi itp.); prelekcje dla osób zainteresowanych w zakresie prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa pracy, rozwiązywania sporów i innych zagadnień prawnych.

Zakres/czas udziału we wsparciu ustalany indywidualnie.

Od 02.2019 do 12.2022 r.

3

Warsztaty psychopedagogiczne i kreatywne

Zajęcia psychopedagogiki twórczości, warsztatowe mające na celu przeciwdziałanie problemowi izolacji społecznej rodzin, w tym zjawiska samowykluczenia związanego z niskim poczuciem wartości oraz stygmatyzacji społecznej, a także w celu budowania kontaktów i integracji środowiska., Zajęcia cykliczne: 1x/kwartał, dla uczestników i uczestniczek zajęć świetlicowych

 

Od 02.2019 do 12.2022 r.

 

 

 

REGULAMIN PROJEKTU

Dom Integracji MANSJONARIA

w Czemiernikach

 

 

Aktualizacja 23.04.2019 rok

 

Sporządził

Iwona Grzeszuk

 

Zatwierdził

Ks. Jerzy Latawiec

 

 

REGULAMIN PROJEKTU

„Dom Integracji MANSJONARIA w Czemiernikach”

 

§ 1. Przepisy ogólne

 1. Projekt pt. „Dom Integracji MANSJONARIA w Czemiernikach” jest realizowany przez Parafię Rzymsko Katolicką pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach ul. Radzyńska 1, 21-306 Czemierniki, zwaną dalej Organizatorem w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów Klanza ul. Kaprysowa 2, 20-843 Lublin.
 2. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Organizatora.
 3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Samorządem Województwa Lubelskiego, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 35/RPLU.11.02.00-06-0051/17-00 podpisanej z Samorządem Województwa Lubelskiego.
 5. Projekt jest realizowany w terminie: 01.02.2019 31.12.2022
 6. Celem projektu jest Poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 130 osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem z terenu Gminy Czemierniki poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie jednej świetlicy środowiskowej w Czemiernikach oraz usług wsparcia rodziny do 2022 roku, dzięki utworzeniu 1 świetlicy środowiskowej w Czemiernikach (teren wiejski) nastąpi wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 90 dzieci wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz usług wsparcia rodziny dla 40 os. wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Czemierniki
 7. Projekt obejmuje swym zakresem:

a)       Zajęcia świetlicowe – świetlica środowiskowa, zajęcia w wymiarze 4 godz./dzień, półkolonie w ferie i wakacje

b)       Wsparcie rodziny realizowane w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego), a także pomocy prawnej, w tym w formie spotkań dla rodzin

c)       Warsztaty psychopedagogiczne i kreatywne – 1x/kwartał

 1. W projekcie może uczestniczyć:

a)     90 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do ukończenia 17 r.ż., tj. 7-17 lat, w tym 44 uczestniczek i 46 uczestników. Osoby niepełnoletnie, kształcące się, z rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (główne przyczyny: ubóstwo), mieszczące się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, zamieszkałe na terenie Gminy Czemierniki, w szczególności we wsiach Czemierniki i Wygnanów, jako najbardziej potrzebujące wsparcia środowiskowego.

b)    40  osób pełnoletnich, w tym 20 kobiet i 20 mężczyzn, wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym (główne przyczyny: ubóstwo), mieszczące się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, zamieszkałe na terenie Gminy Czemierniki, w szczególności we wsiach Czemierniki i Wygnanów, jako najbardziej potrzebujące wsparcia środowiskowego.

 1. Regulamin projektu określa zasady uczestnictwa w projekcie, w szczególności:

a)       zakres i organizację form wsparcia

b)       kryteria kwalifikacyjne

c)       zasady rekrutacji kandydatów

d)       zasady kwalifikacji kandydatów

e)       prawa i obowiązki Uczestników

 1. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nie uregulowanych w Regulaminie projektu należy do kompetencji Kierownika Projektu.
 2. Informacje nt. projektu zamieszczane są na stronie internetowej parafii: http://czemierniki.parafia.info.pl

§ 2. Zakres i organizacja form wsparcia

 1. Zajęcia przewidziane w projekcie będą realizowane okresie od lutego 2019 r. do grudnia 2022 r.
 2. W ramach projektu realizowane będą bezpłatnie następujące rodzaje wsparcia:

 

Nazwa i opis wsparcia

czas trwania

1

Zajęcia świetlicowe

dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do ukończenia 17 r.ż., tj. 7-17 lat Godziny otwarcia świetlicy: przez cały rok z wyjątkiem 1 m-ca letniego, dni ustawowo wolnych od pracy, Sylwestra, Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wigilii Bożego Narodzenia, pn.-pt. W godz. 14.00-18.00.

Ramowy program w ciągu roku szkolnego:

14.00-14.15: szatnia, przywitanie, integracja

14.15-16.00: odrabianie lekcji przy wsparciu wychowawców i  wolontariuszy–

16.00-16.30: podwieczorek (catering)

16.30-17.30: zajęcia tematyczne (kompetencje kluczowe) w mniejszych grupach (4-10 osób:

2x/tyg., 1 gr: zajęcia rozwijające kompetencje społeczne: zabawy, konkursy, gry sportowe – empatia, negocjacje, tolerancja, wyrażanie i rozumienie różnych punktów widzenia, radzenia sobieze stresem);

2x/tyg., 1 gr: zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe, matematyczne i naukowo-techniczne: Laboratorium Młodego Odkrywcy;

2x/tyg.,1gr: zajęcia rozwijające kompetencje kulturalne: zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne, a także wyjścia edukacyjne (poznanie lokalnych tradycji, ciekawe miejsca i ludzie),

2x tyg.,1gr: zajęcia nauki j. obcego – prowadzą Instruktorzy, opieka: wychowawcy

17.30 – porządkowanie pomieszczeń (sprzątanie „po sobie”)

17.50-18.00 – zakończenie dnia i jego podsumowanie z uczestnikami projektu (samorządność)

Uczestnicy mogą spędzać czas w świetlicy w pełnym wymiarze lub brać udział w wybranych zajęciach/aktywnościach.

W trakcie roku: włączanie się do wydarzeń ważnych dla lokalnej społeczności: np. andrzejki, Mikołajki, Orszak Trzech Króli, bal karnawałowy, Dzień: Matki, Ojca, Babci i Dziadka, inne z udziałem otoczenia (rodziny).

W 1 m-cu wakacyjnym oraz 2 tyg. ferii zimowych zmiana godzin otwarcia i form zajęć przy zachowaniu 4-godz. czasu otwarcia, w formie półkolonii,

1gr. 20-30 os.: zajęcia rekreacyjne, warsztaty plastyczne, ruchowe, biwaki i wycieczki krajoznawcze (lokalne) i wyjazdy 1-dniowe (zasoby kult. [muzea, zabytki, teatr, kino] i przyrodnicze na terenie województwa lubelskiego.), 2 śniadanie

Od 02.2019 do 12.2022 r.

2

Poradnictwo rodzinne

Pomoc rodzinie w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego), a także pomocy prawnej w tym w formie spotkań dla rodzin.

Pomoc psychologa: 1x/m-c, 2 godz.: pomoc rodzinie w problemach dotyczących wychowania i wzajemnych relacji. Pomoc będzie miała charakter edukacyjno-terapeutyczny. Pomoc indywidualna (poradnictwo) i w małych grupach (do 8 os.). Pomoc psychologiczna i edukacja w problemach wychowawczych, w tym konsultacje i pomoc psychologiczna dla rodziców dzieci z chorobą lub niepełnosprawnością w tym w szczególności ADHD, rodziców dzieci z Zespołem Aspergera oraz rodziców dzieci przeżywających problemy w szkole, przedszkolu, kontaktach z rówieśnikami lub wykazujących niepokojące zachowania; konsultacje wychowawcze dla rodziców dzieci zdolnych; terapia i pomoc psychologiczna w problemach osobistych, w związkach, rodzinnych; mediacje rodzinne dla rodziców w konflikcie; interwencja kryzysowa w sytuacji straty, przemocy i innych trudnych wydarzeń. Konsultacje w godzinach otwarcia świetlicy, w celu zapewnienia opieki nad osobą zależną (dzieckiem).

Pomoc prawna: 2 x/m-c: 2 godz.: pomoc w zakresie wypełniania dokumentów urzędowych (np. uzyskanie świadczeń, rozliczenia podatkowe), w tym poprzez Internet; pomoc w zakresie umów cyw-pr. (np. analiza umów z bankiem, umów na usługi itp.); prelekcje dla osób zainteresowanych w zakresie prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa pracy, rozwiązywania sporów i innych zagadnień prawnych.

Zakres/czas udziału we wsparciu ustalany indywidualnie.

 

Od 02.2019 do 12.2022 r.

3

Warsztaty psychopedagogiczne i kreatywne

Zajęcia psychopedagogiki twórczości, warsztatowe mające na celu przeciwdziałanie problemowi izolacji społecznej rodzin, w tym zjawiska samowykluczenia związanego z niskim poczuciem wartości oraz stygmatyzacji społecznej, a także w celu budowania kontaktów i integracji środowiska., Zajęcia cykliczne: 1x/kwartał, dla uczestników i uczestniczek zajęć świetlicowych

 

Od 02.2019 do 12.2022 r.

 

 1. Formy wsparcia są realizowane w formie zajęć świetlicowych, zgodnie z ustalonymi harmonogramami zajęć.
 2. Termin uruchomienia grup zajęciowych oraz szczegółowy harmonogram realizacji projektu określa Kierownik Projektu w porozumieniu z Kierownikiem świetlicy i Proboszczem parafii.
 3. Zajęcia grupowe prowadzone będą w formie właściwej dla typu zajęć, zgodnie z zasadami dydaktyki dla poszczególnych rodzajów zajęć, z zastosowaniem adekwatnych do potrzeb uczestników metod i pomocy.
 4. Uczestnikowi przysługują następujące świadczenia dodatkowe:

·         Transport, bilety wstępu, wyżywienie oraz opieka w trakcie zajęć wyjazdowych, zgodnie z charakterem zajęć

·         wyżywienie podczas wyjazdów

·         materiały edukacyjne i pomocnicze przewidziane w programie zajęć

 1. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie udostępniony Uczestnikom w formie pisemnej lub elektronicznej po dostarczeniu deklaracji uczestnictwa.

§ 3. Kryteria kwalifikacyjne

1.       Uczestnikami zajęć świetlicowych i mogą być dzieci i młodzież w wieku szkolnym do ukończenia 17 r.ż., tj. 7-17 lat, w tym 44 uczestniczek i 46 uczestników. Osoby niepełnoletnie, kształcące się, z rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (główne przyczyny: ubóstwo), mieszczące się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, zamieszkałe na terenie Gminy Czemierniki, w szczególności we wsiach Czemierniki i Wygnanów, jako najbardziej potrzebujące wsparcia środowiskowego. Dla uczestniczek i uczestników zajęć świetlicowych dedykowane są także Warsztaty psychopedagogiczne i kreatywne.

2.       Uczestnikami poradnictwa rodzinnego są osoby pełnoletnie w tym w tym 20 kobiet i 20 mężczyzn, wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym (główne przyczyny: ubóstwo), mieszczące się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, zamieszkałe na terenie Gminy Czemierniki, w szczególności we wsiach Czemierniki i Wygnanów, jako najbardziej potrzebujące wsparcia środowiskowego.

3.       Kryteria kwalifikacyjne podstawowe:

·         status osoby wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym, w tym korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej;

·         dla dzieci i młodzieży: status ucznia w wieku 7-17 lat, tj. do ukończenia 17 roku życia;

·         zamieszkanie na terenie Gminy Czemierniki, w szczególności we wsiach Czemierniki i Wygnanów, jako najbardziej potrzebujące wsparcia środowiskowego

·         dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych – formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia i dokumenty.

4.       Kryteria kwalifikacyjne dodatkowe (preferencyjne):

·         Oświadczenia wskazane w Kryterium formalnym specyficznym 3. wszystkie wskazane kategorie – 5 pkt:

Ø       osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020,

Ø       osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

Ø       osoby z zaburzeniami psychicznymi zdefiniowane w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r o ochronie zdrowia psychicznego,

Ø       osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie),

Ø       osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.

·         dla dzieci: wiek dziecka do ukończenia 13 r.ż w połączeniu z deklaracją rodzica, że w godzinach otwarcia placówki nie jest w stanie zapewnić opieki dla dziecka w związku z zaangażowaniem zawodowym – 4 pkt.

5.       W przypadku równej liczby punktów lub spełnieniu wymagań przez większą liczbę uczestników pod uwagę będą brane następujące kryteria: kolejność zgłoszeń.

 

 

§ 4. Rekrutacja kandydatów

 1. Rekrutacja odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem: „przyjmowanie dzieci do placówek wsparcia dziennego odbywa się bez skierowania, a pobyt w placówce jest nieodpłatny i dobrowolny”.
 2. Informacja o projekcie będzie kierowana do potencjalnych uczestników poprzez: plakaty w miejscach ogólnie dostępnych w Czemiernikach i Wygnanowie, w tym szkołach, miejscach publicznych (kościół, sklepu, urząd gminy, GOPS, ZOZ itp.) oraz informację ustną (ogłoszenia w kościele, informacja przekazywana przez pracowników GOPS). Informacje dostępne na stronie www Wnioskodawcy (tu odbiorcami będą rodziny/sąsiedzi uczestników). Aktywne formy poszukiwania kandydatów poprzez osobiste kontakty Wnioskodawcy (działania charytatywne, duszpasterstwo).

3.       Rekrutacja kandydatów prowadzona jest w sposób otwarty, przy zachowaniu kryteriów rekrutacyjnych.

 1. Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona jest w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Organizatora i siedzibie świetlicy.
 2. Nabór ma charakter ciągły do poszczególnych form wsparcia, powtarzany w każdym roku kalendarzowym projektu w celu weryfikacji potrzeby wsparcia.
 3. W razie rezygnacji bądź wykluczenia uczestnika z projektu, dodatkowy nabór odbywać się będzie z listy rezerwowej lub nastąpi dodatkowa rekrutacja uczestników
 4. Dokumenty rekrutacyjne można składać w biurze projektu w formie papierowej (osobiście, przez osoby trzecie, za pośrednictwem poczty) i poczty elektronicznej
 5. Kandydaci składają następujące dokumenty rekrutacyjne:

a)       wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy do Projektu (Wzór Zał. nr 1.1a lub 1.1b do Regulaminu) wraz z oświadczeniami:

-oświadczenie o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym ze wskazaniem formy wykluczenia (Wzór Zał. nr 1.2),

- oświadczenie o spełnianiu kryteriów preferencyjnych (Wzór Zał. nr 1.3),

b)       podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Wzór zał. nr 2 do Regulaminu)

c)       zaświadczenie z GOPS o korzystaniu w rodzinie z pomocy społecznej – jeśli dotyczy

d)       deklarację uczestnictwa w projekcie (Wzór Zał. nr 3)

e)       Inne  – jeśli dotyczy

 1. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

a)       składanie dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu lub siedzibie świetlicy

b)       weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych określonych w § 3 pkt. 3 metodą 0-1.

Możliwość konsultacji i uzupełnienia zaświadczeń/dokumentów w razie wątpliwości; ,

c)       weryfikacja spełnienia kryteriów dodatkowych (preferencyjnych) określonych w § 3 pkt. 4;

d)       sporządzenie list kandydatów na poszczególne rodzaje wsparcia.

§ 5. Kwalifikacja kandydatów

 1. Kwalifikacji kandydatów do uczestnictwa w projekcie dokonuje Komisja rekrutacyjna
 2. Kwalifikacja dotyczy wyłącznie kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne określone w § 3.
 3. Kandydaci są kwalifikowani do projektu poprzez zakwalifikowanie do świetlicy i do poszczególnych grup zajęciowych, przy zachowaniu określonych w projekcie limitów miejsc w świetlicy i w grupach, przy czym 1 uczestnik może wziąć udział w kilku rodzajach wsparcia.
 4. W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne przewyższa limit dostępnych miejsc postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się stosując kryteria dodatkowe wskazane w § 3. Pozostali nie zakwalifikowani kandydaci zostaną wpisani na listy rezerwowe; w razie rezygnacji uczestnika bądź nie uczęszczania na zajęcia, zostanie zakwalifikowany kolejny uczestnik z listy.

5.       Kandydaci zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie zostają wpisani na listę uczestników projektu i mogą uczestniczyć w projekcie pod warunkiem podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie przez rodziców/opiekunów prawnych uczestnika niepełnoletniego.

 1. Decyzja o kwalifikacji uczestników (utworzeniu grupy) potwierdzona jest protokołem.

7.       W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przed rozpoczęciem wsparcia osoba zakwalifikowana jest zobowiązana do złożenia niezwłocznie do Kierownika Projektu pisemnego oświadczenia o rezygnacji, podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych uczestnika niepełnoletniego.

8.       Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione o wynikach kwalifikacji ustnie oraz   zamieszczenie list kwalifikacyjnych w widocznym miejscu.

§ 6. Prawa i obowiązki Uczestnika projektu

1.       Uczestnik projektu ma prawo do:

a)       uczestnictwa w zajęciach

b)      korzystania ze wszystkich form wsparcia oferowanych w ramach projektu oraz otrzymywania świadczeń dodatkowych, przy czym 1 uczestnik może wziąć udział w kilku rodzajach wsparcia

2.       Uczestnik projektu jest zobowiązany do:

a)       regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach, akceptując  terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator

b)       potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach poprzez wpis do dziennika zajęć przez prowadzącego zajęcia lub w innej formie

c)       potwierdzania odbioru materiałów edukacyjnych i pomocniczych oraz wsparcia dodatkowego

d)       przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych zajęciach (np. uczestnictwa w formach weryfikacji kompetencji przewidzianych w programie zajęć) oraz przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami osób je prowadzącymi

e)      przekazania informacji dotyczących ich sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (tzw. wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego).

f)        złożenia niezwłocznie pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.

3.       Beneficjent jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach w wymiarze co najmniej 80% czasu przewidzianego programem poszczególnych zajęć. Dopuszcza się jedynie nieobecności usprawiedliwione pisemnie z podaniem przyczyn.

 1. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania zgody Kierownika Projektu na kontynuację uczestnictwa w danym rodzaju zajęć przewidzianym w projekcie.
 2. Kierownik Projektu wyraża zgodę na kontynuację uczestnictwa w zajęciach w uzasadnionych przypadkach.
 3. Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników zajęć w przypadku:

a)       przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności i nie uzyskania zgody Kierownika Projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie

b)       złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych uczestnika niepełnoletniego.

 1. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad współżycia społecznego.

§ 7. Inne postanowienia

1.       Kandydat ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie, poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w § 4 pkt. 5, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.       Rozstrzygnięcia podejmowane na mocy postanowień niniejszego Regulaminu są ostateczne.

3.       W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, ostateczną decyzję, co do rozstrzygnięć podejmuje Proboszcz Parafii

4.       Organizator projektu zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian do Regulaminu Projektu lub wprowadzenia dodatkowych jego postanowień.

5.       Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas trwania projektu.

 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1.1a i  1.1b Wzór formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 1.2 - Oświadczenie o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym ze wskazaniem formy wykluczenia

Załącznik nr 1.3 - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów preferencyjnych

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 3 Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie

 

 REGULAMIN PROJEKTU

„Dom Integracji MANSJONARIA

w Czemiernikach

Nieaktualny od 23 kwietnia 2019 r.

 

 

 

 

Sporządził

Iwona Grzeszuk

 

Zatwierdził

Ks. Jerzy Latawiec

 

 

REGULAMIN PROJEKTU

„Dom Integracji MANSJONARIA w Czemiernikach”

 

§ 1. Przepisy ogólne

 1. Projekt pt. „Dom Integracji MANSJONARIA w Czemiernikach” jest realizowany przez Parafię Rzymsko Katolicką pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach ul. Radzyńska 1, 21-306 Czemierniki, zwaną dalej Organizatorem w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów Klanza ul. Kaprysowa 2, 20-843 Lublin.
 2. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Organizatora.
 3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Samorządem Województwa Lubelskiego, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 35/RPLU.11.02.00-06-0051/17-00 podpisanej z Samorządem Województwa Lubelskiego.
 5. Projekt jest realizowany w terminie: 01.02.2019 31.12.2022
 6. Celem projektu jest Poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 130 osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem z terenu Gminy Czemierniki poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie jednej świetlicy środowiskowej w Czemiernikach oraz usług wsparcia rodziny do 2022 roku, dzięki utworzeniu 1 świetlicy środowiskowej w Czemiernikach (teren wiejski) nastąpi wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 90 dzieci wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz usług wsparcia rodziny dla 40 os. wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Czemierniki
 7. Projekt obejmuje swym zakresem:

a)       Zajęcia świetlicowe – świetlica środowiskowa, zajęcia w wymiarze 4 godz./dzień, półkolonie w ferie i wakacje

b)       Wsparcie rodziny realizowane w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego), a także pomocy prawnej, w tym w formie spotkań dla rodzin

c)       Warsztaty psychopedagogiczne i kreatywne – 1x/kwartał

 1. W projekcie może uczestniczyć:

a)     90 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do ukończenia 17 r.ż., tj. 7-17 lat, w tym 44 uczestniczek i 46 uczestników. Osoby niepełnoletnie, kształcące się, z rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (główne przyczyny: ubóstwo), w tym korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkałe na terenie Gminy Czemierniki, w szczególności we wsiach Czemierniki i Wygnanów, jako najbardziej potrzebujące wsparcia środowiskowego.

b)    40  osób pełnoletnich, w tym 20 kobiet i 20 mężczyzn, wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym (główne przyczyny: ubóstwo), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałe na terenie Gminy Czemierniki, w szczególności we wsiach Czemierniki i Wygnanów, jako najbardziej potrzebujące wsparcia środowiskowego.

 1. Regulamin projektu określa zasady uczestnictwa w projekcie, w szczególności:

a)       zakres i organizację form wsparcia

b)       kryteria kwalifikacyjne

c)       zasady rekrutacji kandydatów

d)       zasady kwalifikacji kandydatów

e)       prawa i obowiązki Uczestników

 1. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nie uregulowanych w Regulaminie projektu należy do kompetencji Kierownika Projektu.
 2. Informacje nt. projektu zamieszczane są na stronie internetowej parafii: http://czemierniki.parafia.info.pl

§ 2. Zakres i organizacja form wsparcia

 1. Zajęcia przewidziane w projekcie będą realizowane okresie od lutego 2019 r. do grudnia 2022 r.
 2. W ramach projektu realizowane będą bezpłatnie następujące rodzaje wsparcia:

  

Nazwa i opis wsparcia

czas trwania

1

Zajęcia świetlicowe

dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do ukończenia 17 r.ż., tj. 7-17 lat Godziny otwarcia świetlicy: przez cały rok z wyjątkiem 1 m-ca letniego, dni ustawowo wolnych od pracy, Sylwestra, Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wigilii Bożego Narodzenia, pn.-pt. W godz. 14.00-18.00.

Ramowy program w ciągu roku szkolnego:

14.00-14.15: szatnia, przywitanie, integracja

14.15-16.00: odrabianie lekcji przy wsparciu wychowawców i  wolontariuszy–

16.00-16.30: podwieczorek (catering)

16.30-17.30: zajęcia tematyczne (kompetencje kluczowe) w mniejszych grupach (4-10 osób:

2x/tyg., 1 gr: zajęcia rozwijające kompetencje społeczne: zabawy, konkursy, gry sportowe – empatia, negocjacje, tolerancja, wyrażanie i rozumienie różnych punktów widzenia, radzenia sobieze stresem);

2x/tyg., 1 gr: zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe, matematyczne i naukowo-techniczne: Laboratorium Młodego Odkrywcy;

2x/tyg.,1gr: zajęcia rozwijające kompetencje kulturalne: zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne, a także wyjścia edukacyjne (poznanie lokalnych tradycji, ciekawe miejsca i ludzie),

2x tyg.,1gr: zajęcia nauki j. obcego – prowadzą Instruktorzy, opieka: wychowawcy

17.30 – porządkowanie pomieszczeń (sprzątanie „po sobie”)

17.50-18.00 – zakończenie dnia i jego podsumowanie z uczestnikami projektu (samorządność)

Uczestnicy mogą spędzać czas w świetlicy w pełnym wymiarze lub brać udział w wybranych zajęciach/aktywnościach.

W trakcie roku: włączanie się do wydarzeń ważnych dla lokalnej społeczności: np. andrzejki, Mikołajki, Orszak Trzech Króli, bal karnawałowy, Dzień: Matki, Ojca, Babci i Dziadka, inne z udziałem otoczenia (rodziny).

W 1 m-cu wakacyjnym oraz 2 tyg. ferii zimowych zmiana godzin otwarcia i form zajęć przy zachowaniu 4-godz. czasu otwarcia, w formie półkolonii,

1gr. 20-30 os.: zajęcia rekreacyjne, warsztaty plastyczne, ruchowe, biwaki i wycieczki krajoznawcze (lokalne) i wyjazdy 1-dniowe (zasoby kult. [muzea, zabytki, teatr, kino] i przyrodnicze na terenie województwa lubelskiego.), 2 śniadanie

Od 02.2019 do 12.2022 r.

2

Poradnictwo rodzinne

Pomoc rodzinie w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego), a także pomocy prawnej w tym w formie spotkań dla rodzin.

Pomoc psychologa: 1x/m-c, 2 godz.: pomoc rodzinie w problemach dotyczących wychowania i wzajemnych relacji. Pomoc będzie miała charakter edukacyjno-terapeutyczny. Pomoc indywidualna (poradnictwo) i w małych grupach (do 8 os.). Pomoc psychologiczna i edukacja w problemach wychowawczych, w tym konsultacje i pomoc psychologiczna dla rodziców dzieci z chorobą lub niepełnosprawnością w tym w szczególności ADHD, rodziców dzieci z Zespołem Aspergera oraz rodziców dzieci przeżywających problemy w szkole, przedszkolu, kontaktach z rówieśnikami lub wykazujących niepokojące zachowania; konsultacje wychowawcze dla rodziców dzieci zdolnych; terapia i pomoc psychologiczna w problemach osobistych, w związkach, rodzinnych; mediacje rodzinne dla rodziców w konflikcie; interwencja kryzysowa w sytuacji straty, przemocy i innych trudnych wydarzeń. Konsultacje w godzinach otwarcia świetlicy, w celu zapewnienia opieki nad osobą zależną (dzieckiem).

Pomoc prawna: 2 x/m-c: 2 godz.: pomoc w zakresie wypełniania dokumentów urzędowych (np. uzyskanie świadczeń, rozliczenia podatkowe), w tym poprzez Internet; pomoc w zakresie umów cyw-pr. (np. analiza umów z bankiem, umów na usługi itp.); prelekcje dla osób zainteresowanych w zakresie prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa pracy, rozwiązywania sporów i innych zagadnień prawnych.

Zakres/czas udziału we wsparciu ustalany indywidualnie.

 

Od 02.2019 do 12.2022 r.

3

Warsztaty psychopedagogiczne i kreatywne

Zajęcia psychopedagogiki twórczości, warsztatowe mające na celu przeciwdziałanie problemowi izolacji społecznej rodzin, w tym zjawiska samowykluczenia związanego z niskim poczuciem wartości oraz stygmatyzacji społecznej, a także w celu budowania kontaktów i integracji środowiska., Zajęcia cykliczne: 1x/kwartał, dla uczestników i uczestniczek zajęć świetlicowych

 

Od 02.2019 do 12.2022 r.

 

 

 

3. Formy wsparcia są realizowane w formie zajęć świetlicowych, zgodnie z ustalonymi harmonogramami zajęć.
4. Termin uruchomienia grup zajęciowych oraz szczegółowy harmonogram realizacji projektu określa Kierownik Projektu w porozumieniu z Kierownikiem świetlicy i Proboszczem parafii.
5. Zajęcia grupowe prowadzone będą w formie właściwej dla typu zajęć, zgodnie z zasadami dydaktyki dla poszczególnych rodzajów zajęć, z zastosowaniem adekwatnych do potrzeb uczestników metod i pomocy.
6. Uczestnikowi przysługują następujące świadczenia dodatkowe:

·         Transport, bilety wstępu, wyżywienie oraz opieka w trakcie zajęć wyjazdowych, zgodnie z charakterem zajęć

·         wyżywienie podczas wyjazdów

·         materiały edukacyjne i pomocnicze przewidziane w programie zajęć

7. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie udostępniony Uczestnikom w formie pisemnej lub elektronicznej po dostarczeniu deklaracji uczestnictwa.

 

§ 3. Kryteria kwalifikacyjne

 

1.       Uczestnikami zajęć świetlicowych i mogą być dzieci i młodzież w wieku szkolnym do ukończenia 17 r.ż., tj. 7-17 lat, w tym 44 uczestniczek i 46 uczestników. Osoby niepełnoletnie, kształcące się, z rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (główne przyczyny: ubóstwo), w tym korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkałe na terenie Gminy Czemierniki, w szczególności we wsiach Czemierniki i Wygnanów, jako najbardziej potrzebujące wsparcia środowiskowego. Dla uczestniczek i uczestników zajęć świetlicowych dedykowane są także Warsztaty psychopedagogiczne i kreatywne.

 

2.       Uczestnikami poradnictwa rodzinnego są osoby pełnoletnie w tym w tym 20 kobiet i 20 mężczyzn, wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym (główne przyczyny: ubóstwo), w tym korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałe na terenie Gminy Czemierniki, w szczególności we wsiach Czemierniki i Wygnanów, jako najbardziej potrzebujące wsparcia środowiskowego.

 

3.       Kryteria kwalifikacyjne podstawowe:

 

·         status osoby wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym, w tym korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej;

 

·         dla dzieci i młodzieży: status ucznia w wieku 7-17 lat, tj. do ukończenia 17 roku życia;

 

·         zamieszkanie na terenie Gminy Czemierniki, w szczególności we wsiach Czemierniki i Wygnanów, jako najbardziej potrzebujące wsparcia środowiskowego

 

·         dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych – formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia i dokumenty.

 

4.       Kryteria kwalifikacyjne dodatkowe (preferencyjne):

 

·         Oświadczenia wskazane w Kryterium formalnym specyficznym 3. wszystkie wskazane kategorie – 5 pkt:

 

>       osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020,

 

>       osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

 

>       osoby z zaburzeniami psychicznymi zdefiniowane w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r o ochronie zdrowia psychicznego,

 

>       osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie),

 

>       osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.

 

·         dla dzieci: wiek dziecka do ukończenia 13 r.ż w połączeniu z deklaracją rodzica, że w godzinach otwarcia placówki nie jest w stanie zapewnić opieki dla dziecka w związku z zaangażowaniem zawodowym – 4 pkt.

W przypadku równej liczby punktów lub spełnieniu wymagań przez większą liczbę uczestników pod uwagę będą brane następujące kryteria: kolejność zgłoszeń.

 

 

 

§ 4. Rekrutacja kandydatów

 

 1. Rekrutacja odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem: „przyjmowanie dzieci do placówek wsparcia dziennego odbywa się bez skierowania, a pobyt w placówce jest nieodpłatny i dobrowolny”.
 2. Informacja o projekcie będzie kierowana do potencjalnych uczestników poprzez: plakaty w miejscach ogólnie dostępnych w Czemiernikach i Wygnanowie, w tym szkołach, miejscach publicznych (kościół, sklepu, urząd gminy, GOPS, ZOZ itp.) oraz informację ustną (ogłoszenia w kościele, informacja przekazywana przez pracowników GOPS). Informacje dostępne na stronie www Wnioskodawcy (tu odbiorcami będą rodziny/sąsiedzi uczestników). Aktywne formy poszukiwania kandydatów poprzez osobiste kontakty Wnioskodawcy (działania charytatywne, duszpasterstwo).

 

3.       Rekrutacja kandydatów prowadzona jest w sposób otwarty, przy zachowaniu kryteriów rekrutacyjnych.

 

 1. Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona jest w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Organizatora i siedzibie świetlicy.
 2. Nabór ma charakter ciągły do poszczególnych form wsparcia, powtarzany w każdym roku kalendarzowym projektu w celu weryfikacji potrzeby wsparcia.
 3. W razie rezygnacji bądź wykluczenia uczestnika z projektu, dodatkowy nabór odbywać się będzie z listy rezerwowej lub nastąpi dodatkowa rekrutacja uczestników
 4. Dokumenty rekrutacyjne można składać w biurze projektu w formie papierowej (osobiście, przez osoby trzecie, za pośrednictwem poczty) i poczty elektronicznej
 5. Kandydaci składają następujące dokumenty rekrutacyjne:

 

a)       wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy do Projektu (Wzór Zał. nr 1.1a lub 1.1b do Regulaminu) wraz z oświadczeniami:

 

-oświadczenie o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym ze wskazaniem formy wykluczenia (Wzór Zał. nr 1.2),

 

- oświadczenie o spełnianiu kryteriów preferencyjnych (Wzór Zał. nr 1.3),

 

b)       podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Wzór zał. nr 2 do Regulaminu)

 

c)       zaświadczenie z GOPS o korzystaniu w rodzinie z pomocy społecznej – jeśli dotyczy

 

d)       deklarację uczestnictwa w projekcie (Wzór Zał. nr 3)

 

e)       Inne  – jeśli dotyczy

 

 1. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

 

a)       składanie dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu lub siedzibie świetlicy

 

b)       weryfikacja spełnienia kryteriów formalnych określonych w § 3 pkt. 3 metodą 0-1.

 

Możliwość konsultacji i uzupełnienia zaświadczeń/dokumentów w razie wątpliwości; ,

 

c)       weryfikacja spełnienia kryteriów dodatkowych (preferencyjnych) określonych w § 3 pkt. 4;

 

d)       sporządzenie list kandydatów na poszczególne rodzaje wsparcia.

 

 

§ 5. Kwalifikacja kandydatów

 

 1. Kwalifikacji kandydatów do uczestnictwa w projekcie dokonuje Komisja rekrutacyjna
 2. Kwalifikacja dotyczy wyłącznie kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne określone w § 3.
 3. Kandydaci są kwalifikowani do projektu poprzez zakwalifikowanie do świetlicy i do poszczególnych grup zajęciowych, przy zachowaniu określonych w projekcie limitów miejsc w świetlicy i w grupach, przy czym 1 uczestnik może wziąć udział w kilku rodzajach wsparcia.
 4. W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne przewyższa limit dostępnych miejsc postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się stosując kryteria dodatkowe wskazane w § 3. Pozostali nie zakwalifikowani kandydaci zostaną wpisani na listy rezerwowe; w razie rezygnacji uczestnika bądź nie uczęszczania na zajęcia, zostanie zakwalifikowany kolejny uczestnik z listy.

 

5.       Kandydaci zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie zostają wpisani na listę uczestników projektu i mogą uczestniczyć w projekcie pod warunkiem podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie przez rodziców/opiekunów prawnych uczestnika niepełnoletniego.

 

 1. Decyzja o kwalifikacji uczestników (utworzeniu grupy) potwierdzona jest protokołem.

 

7.       W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przed rozpoczęciem wsparcia osoba zakwalifikowana jest zobowiązana do złożenia niezwłocznie do Kierownika Projektu pisemnego oświadczenia o rezygnacji, podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych uczestnika niepełnoletniego.

 

8.       Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione o wynikach kwalifikacji ustnie oraz   zamieszczenie list kwalifikacyjnych w widocznym miejscu.

 

§ 6. Prawa i obowiązki Uczestnika projektu

 

1.       Uczestnik projektu ma prawo do:

 

a)       uczestnictwa w zajęciach

 

b)      korzystania ze wszystkich form wsparcia oferowanych w ramach projektu oraz otrzymywania świadczeń dodatkowych, przy czym 1 uczestnik może wziąć udział w kilku rodzajach wsparcia

 

2.       Uczestnik projektu jest zobowiązany do:

 

a)       regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach, akceptując  terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator

 

b)       potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach poprzez wpis do dziennika zajęć przez prowadzącego zajęcia lub w innej formie

 

c)       potwierdzania odbioru materiałów edukacyjnych i pomocniczych oraz wsparcia dodatkowego

 

d)       przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych zajęciach (np. uczestnictwa w formach weryfikacji kompetencji przewidzianych w programie zajęć) oraz przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami osób je prowadzącymi

 

e)      przekazania informacji dotyczących ich sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (tzw. wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego).

 

f)        złożenia niezwłocznie pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.

 

3.       Beneficjent jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach w wymiarze co najmniej 80% czasu przewidzianego programem poszczególnych zajęć. Dopuszcza się jedynie nieobecności usprawiedliwione pisemnie z podaniem przyczyn.

 

 1. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania zgody Kierownika Projektu na kontynuację uczestnictwa w danym rodzaju zajęć przewidzianym w projekcie.
 2. Kierownik Projektu wyraża zgodę na kontynuację uczestnictwa w zajęciach w uzasadnionych przypadkach.
 3. Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników zajęć w przypadku:

 

a)       przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności i nie uzyskania zgody Kierownika Projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie

 

b)       złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych uczestnika niepełnoletniego.

 

 1. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad współżycia społecznego.

 

§ 7. Inne postanowienia

 

1.       Kandydat ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie, poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w § 4 pkt. 5, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

2.       Rozstrzygnięcia podejmowane na mocy postanowień niniejszego Regulaminu są ostateczne.

 

3.       W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, ostateczną decyzję, co do rozstrzygnięć podejmuje Proboszcz Parafii

 

4.       Organizator projektu zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian do Regulaminu Projektu lub wprowadzenia dodatkowych jego postanowień.

 

5.       Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas trwania projektu.

 

 

 

 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

 

Załącznik nr 1.1a i  1.1b Wzór formularza zgłoszeniowego

 

Załącznik nr 1.2 - Oświadczenie o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym ze wskazaniem formy wykluczenia

 

Załącznik nr 1.3 - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów preferencyjnych

 

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

 

Załącznik nr 3 Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie

 

 

 

Warto zobaczyć

Wyszukiwanie

Statystyki

Statystyki Statystyki